Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023


 

 

 

 

Ředitelka školy vydává tuto směrnici, za účelem provedení usnesení ZMHP, jež umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Stanovuje zde podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023.


Přílohou je Žádost o prominutí úplaty a Žádost o čerpání Fondu solidarity. Žádosti lze podávat zákonným zástupcem průběžně ve školním roce 2022/2023, a to v ředitelně MŠ dle telefonické domluvy s ředitelkou školy nebo datovou schránkou Mateřské školy Lešenská: (gkykxuc)

 

Směrnice pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity

P1 - Žádost balíček

P2 - Žádost FOND SOLIDARITY