Školní vzdělávací program

"Vše co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole" Robert Fulghum.

 

Hlavní cíl: Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

 

Aby se nám líbilo:

Pomoci nalézt dítěti místo v novém společenství vrstevníků, seznamovat se s pravidly soužití s nimi a dodržovat je,vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije. Vytváření a upevňování mezilidských vztahů,rozvoj kulturně společenských návyků. Vést děti k pochopení základních lidských hodnot a norem, vytvářet elementární představu o tom co je pro ně přínosné a co naopak jim i ostatním škodí. Seznamování s prostředím mateřské školy a s jejími zaměstnanci, vážit si jejich práce. Podílet se na vytváření příjemného prostředí.Vést děti k tomu, že i ony ovlivňují svým chováním a jednáním prostředí, ve kterém žijí. Poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě i druhým.

 

Nejlepší malíř je podzim:

Přirozeným i zprostředkovaným poznáváním přírodního okolí, sledováním změn v přírodě vytvářet povědomí o rozmanitosti a neustálých proměnách. Vnímat barevnost přírody porozumět jevům, které probíhají. Posilovat smyslové vnímání, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, vyjadřovací schopnosti, výslovnost,myšlení, pěvecké a výtvarné schopnosti pomocí námětů z podzimní přírody. Při praktických činnostech se soustředit na dokončení činnosti, umět se radovat z toho, co se mu podařilo, ocenit práci druhých. Vést děti k potřebě a zájmu poznávat a získávat nové poznatky a informace. Vést děti k hrdosti na svoji zemi a její symboly.

 

Kouzelný čas Vánoc:

Rozvoj pozitivních citů k sobě navzájem, uvědomovat si příjemné citové prožitky – radost, spokojenost, soucítění, rozvoj schopností vytvářet citové vztahy a plně je prožívat. Vést děti k poznání hodnoty vztahů k rodině,ke svým nejbližším, ke kamarádům v MŠ komunikovat se všemi dětmi a dospělými, vzájemně spolupracovat a pomáhat si. Seznamovat se s vánočními zvyky a tradicemi. Podílet se na společných činnostech spolu s rodiči. Podporovat u dítěte schopnost chovat se přirozeně, prosociálně a aktivně se podílet na společném životě třídy. Sdílet potřebu a zájem spolupráce s ostatními, mít v ostatních oporu a být součástí fungující skupiny. Připravovat pro rodiče vánoční besídku a dárek – snažit se udělat druhým radost.

 

Přišla zima, je tu s námi:

Formou her na "něco" procvičovat všechny smysly, rozvíjet pohybové dovednosti hrubé i jemné motoriky,manipulační schopnosti. Zdokonalovat pohybové schopnosti dětí, utvářet vztah ke sportování, využívat přírodních podmínek. Vytvářet zdravé životní návyky, chránit si svoje zdraví. Probouzet zájem o psanou podobu jazyka, osvojovat si elementární poznatky o znacích. Rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní dovednosti. Vést děti k rozpoznání problému a hledat cesty k jeho řešení. Posilovat kladný vztah k základní škole, povzbuzovat v dalším poznávání a učení. Stimulovat děti k zájmu o knihy jako pramenu mnoha odpovědí na nejrůznější otázky.

 

Voláme tě, sluníčko:

Uvědomovat si probouzející přírodu, vnímat barevnost a rozmanitost tvarů a zvuků, vznik nového života – mláďata. Všímat si úlohy barev v našem životě, zeleně, architektonických záměrů pro život člověka, všímat si problémů v bezprostředním okolí. Stimulovat kladný vztah k přírodě vést děti k tomu, aby ji chránily. Seznamovat se s velikonočními zvyky prostřednictvím básniček, literatury, vlastních činností. Probouzet úctu k rodině, zejména citové vazby k matce, uvědomovat si co vše pro mě rodina a především maminka znamená. Připravovat besídku a překvapení ke svátku matek.

 

Letní čas, těší nás :

Umět se těšit z hezkých a příjemných zážitků, výlety, oslavy MDD, loučení s kamarády. Posilovat rozvíjení pohybových schopností dětí, vést k pravidelnému návyku cvičení. Těšit se na vstup do základní školy. Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky. Probouzet u dětí zájem o psanou podobu jazyka osvojováním elementárních poznatků. Vytvářet povědomí o existenci jiných kultur, uvědomovat si odlišnosti barvy pleti ale nikoliv jejich hodnotu. Pověřovat děti podle jejich přání a výběru samostatnými úkoly i úkoly ve dvojicích a umožnit jim seberealizaci v jejich plnění.