Aktivity

 

Klub Mraveneček

Záměrem seznámení se s prostředím a provozem školy, usnadnění adaptace

dětí na MŠ.

- je určen pro rodiče s dětmi, kteří se chystají k zápisu do MŠ

- probíhá 1x měsíčně od října do května

- v čase od 16:00 do 17:30 hod. ve třídě Koťátek v přízemí

 

 

 

Flétnička

Metoda výuky vychází z přirozené hravosti dítěte, proto je kladen důraz na pestrost hodiny, ve které se dítě aktivně projevuje. Součástí "Flétničky" jsou také rytmická cvičení, hudební hry a závěrečný koncert pro rodiče . Hra na flétnu je doporučována také lékaři jako podpůrná léčba astmatických onemocnění.

 

 

 

Předplavecký výcvik

Předplavecký výcvik probíhá v prvním i druhém pololetí školního roku každé úterý dopoledne v plaveckém bazénu Šutka, Praha 8. Do bazénu se dopravujeme MHD a zpět zpravidla jdeme procházkou. Cílem předplavecké výchovy je aby se děti nebály vody, získaly základní návyky a měly chuť naučit se plavat.

 

 

 

„Celé Česko čte dětem“

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“. 
Cílem tohoto projektu je rozšiřování slovní zásoby, naslouchat a vytvářet kladný vztah ke čtenému textu. Vtáhnutí do děje, nabádání, motivování, cítění, mít chuť a větší zájem o knihu a pohádky, které nás mohou dostat do jiného světa. Uvolnit naše pocity, napětí, svaly, odbourat dětské strachy, úzkosti a navodit poklidné zázemí ve třídě.

 

 

 

Ekologie

Cílem environmentální výchovy v předškolním věku je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě. Děti mají příležitost získat zájem a kladný vztah ke všemu živému i neživému včetně sama sebe. Učí se samostatně, aktivně a tvořivě myslet a jednat. Získávají základní informace o životním prostředí.
Využíváme prvků hry, výtvarné aktivity, práce ve skupině kde je rozvíjena fantazie, tvůrčí dovednosti a samostatné myšlení. 

 

 

 

Preventivní programy

Naše MŠ realizuje během školního roku pravidelně preventivní programy. Zaměřujeme se v nich na oblast zdraví, životní styl a osobní a společenskou bezpečnost. Ve spolupráci se záchrannými složkami pořádáme zábavně naučné programy, ve kterých se děti seznamují s ochranou zdraví, první zdravotnickou pomocí, ale také s činností jednotlivých složek záchranného systému. Úzce spolupracujeme se Sborem Dobrovolných hasičů Prahy 8 – Bohnice a policií České republiky. Členové Sboru  Dobrovolných hašičů Prahy 8 pro nás organizují přednášky a ukázky hasičské techniky .

 

 

 

ZOO Troja

Během společné vycházkové prohlídky se děti mohou těšit na setkávání se zvířaty, kdy se seznámíme s jejich chováním i potravou. Prohlubují si znalosti a vědomosti ze světa zvířat a mají možnost je pozorovat ve vodě, na souši i ve vzduchu. U předškolních dětí je akce realizována formou komentované prohlídky s průvodcem, případně vzdělávacího programu. Výchovně vzdělávací výklad je podáván zábavnou, hravou či soutěžní formou a uzpůsoben dané věkové skupině.

 

 

 

Botanická zahrada od podzimu do léta

 V průběhu školního roku využíváme ucelené nabídky prohlídek s průvodcem organizovaných Botanickou zahradou Praha. Cílem programu je podporovat u dětí zájem a chuť dívat se kolem sebe, vnímat a naslouchat. Dalšími neopomenutelnými cíli jsou: Přiblížení vlivu počasí na proměny v přírodě, Seznamování se s různými přírodními jevy a umět je pojmenovat, rozvíjet citlivost, vztah a empatii vůči přírodě a životnímu prostředí, včetně citlivého vztahu k rostlinám. A dále Rozvíjet zájem vyhledávat kontakt s přírodou a trávit v ní volný čas. Realizace této oblasti v průběhu celého školního roku je zajištěna formou prohlídek s průvodcem.

 

 

 

Jsme zapojeni do projektu Nadačního fondu Albert “Zdravá 5”. Lektoři projektu pravidelně navštěvují naši MŠ se svým úspěšným programem “Hrátky Zdravé 5”. Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

 

 

 

 

 

Projekt ,,Bylinková zahrádka" 

vznikl na jaře roku 2018. Děti ze třídy Lvíčátek společně vysázely bylinky do naší zahrádky, které potom používají naše paní kuchařky při vaření. Během roku, se děti o zahrádku starají, chodí ji pravidelně zalévat a pozorují postupně rostoucí bylinky. Sledují nejen jejich růst a sklizeň ale i vegetaci během celého roku. V naší zahrádce i v našem jídelníčku tak můžeme najít libeček, petržel, mátu, bazalku, šalvěj, rozmarýn a třeba tymián.

 

 

 

Kulturní programy

Nedílnou součástí vzdělávání v naší MŠ jsou kulturní programy, kterými se snažíme podporovat rozvoj estetického a kulturního vnímání světa dětmi. Školu pravidelně navštěvují pečlivě vybírané divadelní soubory. Kromě představení pořádaných ve škole děti pravidelně dochází do divadla K. Hackera v Praze 8 Kobylisích a v KD Krakov. Touhu dětí poznávat a učit se podporujeme návštěvami muzeí, tematických výstav, programů v Národní galerii, koncertů Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Ve školním roce 2018/2019 se budou děti nově účastnit série koncertů pořádaných Pražskou komorní filharmonií. Samozřejmostí jsou tematické vlastivědné vycházky Prahou, které v dětech podporují vztah k místu, kde žijí.

 

 

 

Projekty

Cílem projektů je spojování kolektivu dětí jak ve třídě ale i v rámci celé mateřské školy. Přináší především sdílení společně strávených chvil, které jsou emotivně bohaté. Dobré vztahy podporují partnerskou vzájemnost, která se zcela promítá v atmosféře mateřské školy. V naší mateřské škole využíváme různé druhy projektů. Jsou to projekty krátkodobé, které vychází z aktuálních situací v mateřské škole a slouží jako určitá příprava před danými aktivitami, např.: Program MISP – masáže mezi dětmi, návštěvy knihovny, ZOO, botanické zahrady, výlet za kulturní památkou nebo oslava konkrétních slavností, svátků či narozenin. Dále jsou realizovány projekty dlouhodobé, které prolínají jednotlivé činnosti dění v průběhu celého školního roku. Podle věkové skupiny vytvářejí paní učitelky projekty pro své třídy.

Osvědčení MŠ Lešenská 2018/2019

 

 

 

Angličtina

Děti se hravou formou seznamují se základními pojmy anglického jazyka. Hlavním smyslem je poskytnout dětem pozitivní první setkání s angličtinou a vyučovat děti zábavnou formou, plně je zapojit do výuky. Výuka je tematicky zaměřena na věci dětem důvěrně známé. Děti se nenásilnou a zábavnou formou učí novým slovíčkům, jednoduchým větným spojením, písničkám a básničkám. Cílem není jen získání základní slovní zásoby, ale i rozvoj pozornosti a perceptivních dovedností, což vede k vytvoření pozitivního vztahu k poznávání, učení a k angličtině jako takové.

 

 

 

Příprava na školu

Vstup do základní školy znamená pro dítě a pro celou rodinu velkou životní změnu. Učí se cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. Předškolní příprava se v mateřské škole uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Některé činnosti jsou bezprostředněji zaměřené na rozvíjení dovedností využívaných ve škole, jiné jsou spíše komplexnější, takže schopnosti dítěte se rozvíjejí všestranněji. Do svého vzdělávacího programu jsou cíleně plánované činnosti zaměřené na předškolní přípravu - pro vstup do základní školy. V osvojování si školních dovedností se vzdělávání zaměřuje zejména na rozvoj zrakové a sluchové percepce, paměti, pozornosti, motorických a grafomotorických dovedností, předmatematických a předčtenářské gramotnosti. Mateřská škola se také věnuje postupné a nenásilné přípravě i na systematické učení, které se vstupem do školy stává prvořadé. Rozumové procesy se proto musí stát úmyslnými, uvědomělými a cílevědomými. Rozvíjí se volní procesy - činnosti jsou plánovitější, uplatňuje se vytrvalost a snaha dokončit úkol, vzniká pocit povinnosti.