AKTUALITY
21.6.2018

ŠKOLNÉ 2019/2020

Vážení rodiče, od září 2019 se upravuje úplata za předškolní vzdělávání na 860 Kč. Za dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí s OŠD se školné nehradí.


Aktivity

 

Klub Mraveneček

Záměrem seznámení se s prostředím a provozem školy, usnadnění adaptace

dětí na MŠ.

- je určen pro rodiče s dětmi, kteří se chystají k zápisu do MŠ

- probíhá 1x měsíčně od října do května

- v čase od 16:00 do 17:30 hod. ve třídě Koťátek v přízemí

 

 

 

Flétnička

Metoda výuky vychází z přirozené hravosti dítěte, proto je kladen důraz na pestrost hodiny, ve které se dítě aktivně projevuje. Součástí "Flétničky" jsou také rytmická cvičení, hudební hry a závěrečný koncert pro rodiče . Hra na flétnu je doporučována také lékaři jako podpůrná léčba astmatických onemocnění.

 

 

 

Předplavecký výcvik

Předplavecký výcvik probíhá v prvním i druhém pololetí školního roku každé úterý dopoledne v plaveckém bazénu Šutka, Praha 8. Do bazénu se dopravujeme MHD a zpět zpravidla jdeme procházkou. Cílem předplavecké výchovy je aby se děti nebály vody, získaly základní návyky a měly chuť naučit se plavat.

 

 

 

„Celé Česko čte dětem“

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“. 
Cílem tohoto projektu je rozšiřování slovní zásoby, naslouchat a vytvářet kladný vztah ke čtenému textu. Vtáhnutí do děje, nabádání, motivování, cítění, mít chuť a větší zájem o knihu a pohádky, které nás mohou dostat do jiného světa. Uvolnit naše pocity, napětí, svaly, odbourat dětské strachy, úzkosti a navodit poklidné zázemí ve třídě.

 

 

 

Ekologie

Cílem environmentální výchovy v předškolním věku je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě. Děti mají příležitost získat zájem a kladný vztah ke všemu živému i neživému včetně sama sebe. Učí se samostatně, aktivně a tvořivě myslet a jednat. Získávají základní informace o životním prostředí.
Využíváme prvků hry, výtvarné aktivity, práce ve skupině kde je rozvíjena fantazie, tvůrčí dovednosti a samostatné myšlení. 

 

 

 

Preventivní programy

Naše MŠ realizuje během školního roku pravidelně preventivní programy. Zaměřujeme se v nich na oblast zdraví, životní styl a osobní a společenskou bezpečnost. Ve spolupráci se záchrannými složkami pořádáme zábavně naučné programy, ve kterých se děti seznamují s ochranou zdraví, první zdravotnickou pomocí, ale také s činností jednotlivých složek záchranného systému. Úzce spolupracujeme se Sborem Dobrovolných hasičů Prahy 8 – Bohnice a policií České republiky. Členové Sboru  Dobrovolných hašičů Prahy 8 pro nás organizují přednášky a ukázky hasičské techniky .

 

 

 

ZOO Troja

Během společné vycházkové prohlídky se děti mohou těšit na setkávání se zvířaty, kdy se seznámíme s jejich chováním i potravou. Prohlubují si znalosti a vědomosti ze světa zvířat a mají možnost je pozorovat ve vodě, na souši i ve vzduchu. U předškolních dětí je akce realizována formou komentované prohlídky s průvodcem, případně vzdělávacího programu. Výchovně vzdělávací výklad je podáván zábavnou, hravou či soutěžní formou a uzpůsoben dané věkové skupině.

 

 

 

Botanická zahrada od podzimu do léta

 V průběhu školního roku využíváme ucelené nabídky prohlídek s průvodcem organizovaných Botanickou zahradou Praha. Cílem programu je podporovat u dětí zájem a chuť dívat se kolem sebe, vnímat a naslouchat. Dalšími neopomenutelnými cíli jsou: Přiblížení vlivu počasí na proměny v přírodě, Seznamování se s různými přírodními jevy a umět je pojmenovat, rozvíjet citlivost, vztah a empatii vůči přírodě a životnímu prostředí, včetně citlivého vztahu k rostlinám. A dále Rozvíjet zájem vyhledávat kontakt s přírodou a trávit v ní volný čas. Realizace této oblasti v průběhu celého školního roku je zajištěna formou prohlídek s průvodcem.

 

 

 

Jsme zapojeni do projektu Nadačního fondu Albert “Zdravá 5”. Lektoři projektu pravidelně navštěvují naši MŠ se svým úspěšným programem “Hrátky Zdravé 5”. Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

 

 

 

 

 

Projekt ,,Bylinková zahrádka" 

vznikl na jaře roku 2018. Děti ze třídy Lvíčátek společně vysázely bylinky do naší zahrádky, které potom používají naše paní kuchařky při vaření. Během roku, se děti o zahrádku starají, chodí ji pravidelně zalévat a pozorují postupně rostoucí bylinky. Sledují nejen jejich růst a sklizeň ale i vegetaci během celého roku. V naší zahrádce i v našem jídelníčku tak můžeme najít libeček, petržel, mátu, bazalku, šalvěj, rozmarýn a třeba tymián.

 

 

 

Kulturní programy

Nedílnou součástí vzdělávání v naší MŠ jsou kulturní programy, kterými se snažíme podporovat rozvoj estetického a kulturního vnímání světa dětmi. Školu pravidelně navštěvují pečlivě vybírané divadelní soubory. Kromě představení pořádaných ve škole děti pravidelně dochází do divadla K. Hackera v Praze 8 Kobylisích a v KD Krakov. Touhu dětí poznávat a učit se podporujeme návštěvami muzeí, tematických výstav, programů v Národní galerii, koncertů Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Ve školním roce 2018/2019 se budou děti nově účastnit série koncertů pořádaných Pražskou komorní filharmonií. Samozřejmostí jsou tematické vlastivědné vycházky Prahou, které v dětech podporují vztah k místu, kde žijí.